Czynności notarialne

Art. 1. § 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Art. 2. § 1. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym

Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91)

Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem interesów każdego z uczestników czynności notarialnej oraz osób, które mogą być dotknięte ich skutkami prawnymi. Przed ostatecznym dokonaniem czynności notarialnej zalecamy konsultację z kancelarią, w celu skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów. Dzięki temu będzie można bez przeszkód przeprowadzić nawet zawiłą czynność notarialną w ustalonym przez strony terminie. Konsultacje takie oraz porady prawne w związku z zamierzonymi czynnościami notarialnymi są nieodpłatne.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza w kancelarii obejmuje między innymi:

1) akty notarialne, w tym obejmujące umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy deweloperskie, umowy spółki, umowy o dział spadku, o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego, obejmujące ustanowienie odrębnej własności lokai, ustanowienie hipoteki, służebności i prawa użytkowania oraz testamenty i pełnomocnictwa;

2) akty poświadczenia dziedziczenia;

3) poświadczenia, w tym poświadczenia podpisu, daty oraz zgodności odpisu/kopii dokumentu z oryginałem;

4) doręczenia oświadczeń;

5) protokoły;

6) przyjmowanie przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.

Notariusz składa wnioski także o wpis w księdze wieczystej oraz dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Oryginały aktów notarialnych są przechowywane w kancelarii przez 10 lat od ich sporządzenia. Następnie są one przekazywane do archiwum ksiąg wieczystych. Klient posługuje się jedynie wypisem aktu notarialnego.